طراحی و اجرای دکوراسیون خانه (گروه معماری آمود) از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگی های روحی روانی انسان قرار دارد. بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب ویژگی های رفتاری انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی در طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد. از این رو