آشنایی با سه تار و معرفی اجزا و کوک ساز سه تار سه تار در گذشته سه سیم (تار) داشته و اکنون چهار سیم دارد