حدیثی درمورد ایمان از امام رضا (ع)  امام رضا علیه السلام فرمودند: الإیمانُ هُوَ مَعرِفَهُ بِالقَلبِ وَ اِقرارُ بالِلسّانِ وَ عَملَ بِالاَرکانِ؛ ایمان عبارت است از: شناخت قلبی، اقرار و اعتراف زبانی و عمل با اعضا و جوارح. تحت العقول، ص ۴۲۲ شرح حدیث: ایمان، تنها اقرار زبانی و گفتن «شهادتین» نیست. وقتی کسی به