احادیثی پندآموز از کتاب غررالحکم احادیث امام علی(ع) ، احادیث منظوم امام علی(ع) ، احادیثی از حضرت علی(ع) ، احادیث کتاب غررالحکم