جهانگردی در متون قرآنی و روایات آثار جهانگردی, احادیث جهانگردی, جهانگردی در اسلام, حدیث جهانگردی جهانگردی در متون قرآنی و حدیثی با تعبیر هجرت و مهاجرت آمده است و آن برای نخستین بار در تاریخ اسلام در اوایل بعثت اتفاق افتاد; اما به تدریج‏به یک سنت تبدیل شد و آثار مطلوبی به جا نهاد که