علما و بزرگان دین احادیثی متعددی درمورد نظافت و پاکیزگی فرمودند. به چند نمونه از احادیث زیبا در مورد پاکیزگی و نظافت توجه فرمایید. حدیث در مورد نظافت و پاکیزگی