احادیث زنا, احکام زنا, حرام بودن زنا احادیث زنا, حرام بودن زنا در این مطلب از ابرتازه ها آیات قرآن درباره حرام بودن زنا را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. بعد از شرک به خداوند هیچ گناهی بزرگتر از این نیست که مردی نطفه ی حرام خود را