گزیده ای از سخنان حضرت محمد و امام صادق احادیثی ار حضرت محمد(ص) ، احادیث امام جعفر صادق(ع) ، سخنان بزرگان ، سخنان امام صادق