آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند   برای زن ها عشق بر همه چیز مقدم است.چند ماه پیش یکی از دوستان قدیمی که مدت ها بود او را ندیده بودم، به من تلفن زد و گفت مدت شش ماه است که در رابطه جدیدی وارد شده است.  برایان در طول زندگی خود روابط زیادی