وقتی اطرافیان ما را دست کم میگیرند چه کنیم؟ نمی‌توانید زندگی‌تان را برمبنای انتظارات دیگران جلو ببرید  «نمی‌توانید زندگی‌تان را برمبنای انتظارات دیگران جلو ببرید.» — استیوی واندر (Stevie Wonder) دست‌کم گرفته شدن یک بخش ساده زندگی من است.هر کاری هم که بکنم، برای کسانیکه برای اولین بار نگاهم می‌کنند، معمولی‌هام به نظر غیرمعمولی و