شعر تار گیسوی تو اثر احسان افشاری اشعار عاشقانه ؛ شعر زیبای تار گیسو از احسان افشاری تار گیسوی تو درمشت گره خورده ی باد خبر از خانه ی ویران شده در مه می داد من همان نامه ی نفرین شده بودم که مرا بارها خط زد و تا کرد ولی نفرستاد داس بر ساقه