احکام طهارت را بدانید احکام ، طهارت ، آب مطلق و مضاف  ، احکام آبـها