شعر نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم از احمد گلچین معانی شعر نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم از احمد گلچین معانی نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم دیده روشن به صفای رخ ماهش کردم تا برم ره به دل آن گل خندان چو نسیم گاه و بیگاه گذر بر سر راهش