آیا غیبت روزه را باطل میکند؟ باطل شدن روزه  ، موارد باطل شدن روزه ، عوامل باطل شدن روزه ، غیبت کردن