ذبح گوسفند برای شفای مریض احکام ذبح گوسفند, دعا برای شفای مریض در این مطلب از ابرتازه ها درباره ذبح گوسفند برای شفای مریض توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. دعاهای شفای مریض, دعای ذبح گوسفند در منهاج آورده اند که گوسفند فربه ی به نیت فدیه مریض بگیرد