خواندن نماز  سوره حمد ، نماز ، نماز خواندن ،  حمد و سوره