نکاتی در مورد مبطلات روزه مبطلات روزه ،  احکام مبطلات روزه ، باطل شدن روزه ، چه چیزهایى روزه را باطل مى کند