آداب و احکام گرفتن ناخن در شب حدیث ناخن گرفتن در شب ، ناخن گرفتن در شب چهارشنبه ، آداب گرفتن ناخن ، ناخن گرفتن در شب.