راهکارهایی جهت جلوگیری از اختلاف در امور مالی زندگی مشترک اختلاف در امور مالی, درآمد و هزینه های زندگی, مدیریت هزینه های زندگی یکی از بزرگترین موارد‌ی که منجر به قهر و جدایی زوج‌ها از یکدیگر می‌شود، اختلاف در امور مالی است که با رعایت راهکار‌هایی می‌توان از بروز این اختلاف در زندگی مشترک جلوگیری