اختلاف ساعت تهران با شهرهای مهم جهان در جدول پایین اختلاف ساعت شهرهای مهم جهان با تهران را  شاهده می نمایید. جدول اختلاف ساعت ایران با دیگر کشورها اختلاف ساعت شهرهای مهم جهان با تهران عقب جلو اختلاف ساعت با تهران شهر کشور × نیم ساعت آدیس آبابا  اتیوپی × هفت ساعت و نیم آسونسیون