قضاوت پیش‌داورانه ریشه اختلاف‌نظرها قضاوت پیش‌داورانه در مورد انسان‌ها بر اساس گذشته شخصی یا قومی آنها که از نظر سواد، فرهنگ، هنر، شعور، نژاد، دین برچسب خورده‌اند و از این بُعد به آنها نگریسته می‌شود شکل جاافتاده نگاه استریوتایپی است.