با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از کارها از طریق رایانه انجام می پذیرد و برخی افراد ساعت های زیادی را صرف نشستن پشت کامپیوتر و انجام امور مختلف می کنند. عوارض زیاد نشستن پشت کامپیوتر