توهم عاشقی ،عشق وسواسی و اختلال ‏OCD‏ و اختلال دلبستگی چهار اختلال روانی در رابطه است که با عشق آتشین و دوست داشتن خالصانه در شروع و مراحل اولیه یک رابطه اشتباه گرفته می‌شوند. این اختلالات روانی را با عشق اشتباهی نگیرید اختلال‌های روانی گسترده و متفاوتند. عشق در رابطه هم همیشه از سر دوست