اختلال اضطراب منتشره همه ما گاهی مضطرب می شویم و این اضطراب کمک مان می کند از مخمصه ها بیرون بیاییم. اما اضطرابی که گاهی ناجی مان می شود، می تواند بلای جانمان هم باشد. در این مطلب از ابرتازه ها درباره اختلال اضطراب منتشره و نحوه برخورد با آن توضیحاتی بیان می نماییم. برای