اذکار بسیار مجرب و تأثیرات آنها بر زندگی لا حول ولا قوه ، استجابت دعا ، سبحان االله ، ذکر الله