اذن پدر در ازدواج موقت اذن پدر در ازدواج موقت
اکثر فقها برای ازدواج موقت دختر باکره ، اذن پدر را شرط می دانند و این گرچه دلایل خاص فقهی خودش را دارد، اما از حکمت های چنین شرطی آن است که … حکم صیغه ازدواج موقت دختر باکره در این مقاله دو سوال را در مورد ازدواج موقت مطرح کرده و به آن پاسخ
ازدواج دختر بدون اذن پدر چه حکمی دارد حکم ازدواج دختر بدون اذن پدر ، ازدواج دختر بدون اجازه پدر ، ازدواج دختر باکره