اربعين اربعين
متن عربی زیارت اربعین با ترجمه ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی ، متن عربی زیارت اربعین با ترجمه فارسی به همراه فضایل و ثواب خواندن زیارت اربعین را تقدیم شما عزیزان می کنیم.
در اربعین چه اتفاقاتی افتاده است؟