دعای روز اربعین, دعای اربعین, اعمال شب و روز اربعین حسینی دعای اربعین, اعمال شب و روز اربعین حسینی در این مطلب از ابرتازه ها اعمال شب و روز اربعین حسینی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب ما را همراهی نمایید. همزمان با اربعین و پیاده روی محبان عصمت و طهارت (ع)،