نشانه های یک ارتباط ناسالم   ممکن است مدت های زیادی را با فردی درارتباط باشید اما نه تنها احساس لذتی از ارتباط تان با آن شخص نکنید بلکه نوعی بیهودگی و تلف کردن وقت را ازارتباط تان تجربه کنید و شاید هم ندانید راه درست کدام است؛ این که با آن فرد به هر