راههایی جهت کم کردن سر و صدای کامپیوتر مشکلات سیستمی ، کم کردن صدای کامپیوتر