ارسال موقعیت زنده در تلگرام, ارسال موقعیت جغرافیایی در تلگرام, ارسال لوکیشن در تلگرام ارسال موقعیت جغرافیایی در تلگرام, موقعیت زنده در تلگرام در این مطلب از ابرتازه ها درباره قابلیت ارسال موقعیت جغرافیایی در تلگرام توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تلگرام روز به روز امکانات بیشتری