گرایش‌ های رشته مهندسی مکانیک در کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های مختلفی است معرفی رشته مهندسی مکانیک درمقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد دارای هفت گرایش اصلی است: ۱- مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی۲- مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی۳- مهندسی مکانیک – ساخت تولید۴- مهندسی مکانیک