واجبات نماز + تفاوت واجبات و ارکان نماز گفتن تکبیره الاحرام از واجبات نماز می باشد