یک برنده بخت آزمایی که یکباره ۱.۸ملیون پوند برنده شده بوداکنون اقرارکردکه ازپول برنده شده اش تنها۷ پونددربانک باقی مانده است. راجر گریفیت پول جایزه را صرف خرید اتومبیل های لوکس ، معاملات تجاری، تشکیل مجدد گروه موسیقی دوران نوجوانی اش کرده است. در یک دوره او هر روز ۳۴۰ پوند از سود جایزه عایدی