پوستر و عکس نوشته ازدواج امام علی و حضرت فاطمه دل مشتاقان ز شادی بی قرار ِ بی قرار است گل بریزید گل بریزید جشن پیوند دو یار است نبی چون ذات حق/به شوق منجلی بگوید تهنیت/به زهرا و علی سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه مبارک باد