چقدر زیبایی چهره در زندگی تاثیر دارد؟ نقش زیبایی ظاهری در دوام بیشتر ازدواج و در سنین پیری تقریبا همچنان یک راز است