ازدواج مجدد مرد ۱۱۰ ساله در کشورهای جهان سوم ازدواج های متعدد امری طبیعی به حساب می آید و افراد در سنین مختلف سعی در تشکیل خانواده جدیدی دارند.حال به تازگی یک مرد ۱۱۰ ساله تصمیم به ازدواج مجدد گرفته است.چرایی این قضیه مشخص نیست و معلوم نیست که این پیرمرد صد و ده سال