ازدواج فرزندان ازدواج فرزندان
وظایف والدین در تصمیم گیری ازدواج فرزندان خانواده ها در امر ازدواج مهمترین راهنما برای فرزندانشان محسوب می شوند
جلب رضایت والدین برای ازدواج جلب رضایت والدین از مهمترین شروط لازم برای شروع زندگی مشترک محسوب می شود  ازدواج به معنای وصلت دو جوان نیست بلکه وصلت دو خانواده مطرح است و چه بسا والدین نقش بسزا و مبرهنی در سازگاری و سعادت زندگی مشترک زوجین دارند. جلب رضایت والدین از مهمترین شروط لازم