خبر ازدواج محسن افشانی محسن افشانی شب گذشته با انتشار تصویر و متن زیر در اینستاگرام خبر ازدواج خود را منتشر کرد : به کسى که از ته دل میخواستمش رسیدم… خدا رو شاکرم این اتفاق، من رو وارد مرحله جدیدى از زندگى کرد که از ته قلب خوشحالم بیشتر، از شعف خانواده م خوشحالم