جدایی زود هنگام از نامزد دوران نامزدی ، ازدواج نامناسب ، معیارهای انتخاب همسر ، تصمیم به طلاق ، ماجرای طلاق ، زندگی مشترک