ازدواج پسران مجرد با زن‌های مطلقه صحیح است یا نه؟ از دلایل ازدواج پسران مجرد با زن‌های مطلقه ، داشتن توانایی بهتر این زنان در مدیریت یک زندگی است  شاید در اطرافیانتان دیده باشید که یک پسر مجرد، برای ازدواج سراغ زنی مطلقه رفته است. اتفاقی که از نظر اطرافیان مثبت ارزیابی نمی شود اما