موانع ازدواج را کنار بزنید خود و نیازهای تان را خوب بشناسید و به دنبال اولویتهای اصلی در ازدواج باشید  ازدواج اتفاقی است که بهاری دارد و سال های جوانی بهار آن است. بهارها گذشته اند اما شما هنوز تاخیر دارید. چند سالی است به دنبال نیمه گمشده تان می گردید، اما هر بار به