استاد ۹ ساله دانشگاه دانش استاد نه ساله دانشگاه اوکراین، دانشجویان و مسئولان آموزشی این کشور را شگفت زده کرده است.   “ویتالی نچائف” استاد نه ساله دانشگاه ملی چرکاسی در اوکراین است که برای گروهی از دانشجویان درس تاریخ می دهد. “آناتولی کوزمینسکی” رئیس بخش تاریخ این دانشگاه می گوید از دانش ویتالی متحیر