رابطه ی بیماری آسم کودک و شنا  آسم در کودکان ، بیماری آسم در کودکان ، علت آسم کودکان  ، گرفتگی سینه در کودکان