با آمادگی جسمانی از استرس کار زیاد جلوگیری کنید یکی از راهکارهای کاهش استرس کار زیاد ، انجام حرکات ورزشی مناسب و آمادگی جسمانی می باشد