به موقع رسیدن فرزندان به مدرسه دوران مدرسه ، دیر حاضر شدن بچه ها در مدرسه ، مدیریت زمانبندی فرزندان