اصول استفاده بهینه از مایکروویو برای استفاده از مایکروویو از پرکردن ظروف کوچک تا لبه آن خودداری کنید