حکم استفراغ عمدی در حال روزه چیست؟ در این مطلب از ابرتازه ها حکم استفراغ عمدی در حال روزه را توضیح داده ایم. با ما همراه باشید و از این توضیحات استفاده لازم را ببرید. حکم استفراغ عمدی در حال روزه ٬ قَى در حالت روزه داری نظر مراجع محترم تقلید درباره استفراغ کردن عمدی روزه دار