تصاویر استقبال مردم از برگزیدگان ایرانی جشنواره کن ۲۰۱۶