هنر پنجه بافی, اسفندوک, پنجه بافی هنر پنجه بافی, اسفندوک در این مطلب از ابرتازه ها شما را با هنر پنجه بافی یکی از هنرهای ظریف آشنا می نماییم. برای شناخت بیشتر این هنر زیبا با ما همراه باشید. پنجه بافی یکی از هنرهای ظریف و نه چندان رایج است در فرهنگ دهخدا پنجه به پنج